+36303852286
goldbutor@goldbutor.hu

Általános szerződéskötési feltételek

Minőség, szakértelem, szeretet

Általános szerződéskötési feltételek

A jelen – Általános Szerződéskötési Feltételek című – dokumentumban foglaltak kerülnek alkalmazásra a Gold Company Group Kft. által nyújtott szolgáltatások (egyedi bútor tervezése és gyártása) teljesítése során.
A Vevő/Megrendelő a megrendeléssel elismeri, hogy az Általános Szerződéskötési Feltételekben meghatározottakat elolvasta, a benne foglalt feltételeket elfogadja, rendelését ezek ismertében és ennek elfogadásával teszi.
A jelen Általános Szerződéskötési Feltétel 2018. november 1. napján lép hatályba.

A felek azonosító adatai:

1. A Szolgáltató adatai:
Cég neve: Gold Company Group Kft.
Székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.
Telephely: 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 37.
Cégjegyzékszám: 01-09-207865
Adószám: 25314056-2-43
Számlavezető pénzintézet: 10918001-00000082-22710000

2. A Vevő/Megrendelő: aki a Szolgáltatót az információs csatornáin keresztül illetve személyesen felkeresi és vásárlási/megrendelési szándékát jelzi. Adatai a megrendelés során kerülnek rögzítésre.

A szerződő felek együttműködési feladatai:

1. A szerződő felek kölcsönösen és külön-külön is megteszik mindazokat az intézkedéséket, nyilatkozatokat, amelyeket a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.

2. A szerződő feleknek jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során úgy kell eljárniuk, hogy az megfeleljen a következő elveknek és elvárásoknak:

2.1. A szerződő feleknek jóhiszeműen, a másik fél jogait és jogos érdekeit szem előtt tartva kell teljesíteniük a Szerződést. Kerülniük kell minden olyan magatartást, amely a másik felet sérti, vagy sértheti, így különösen azokat a magatartásokat, amelyek kárt okoznak, vagy okozhatnak.

2.2. A szerződő felek kötelesek egymással közölni minden olyan tényt, adatot és egyéb információt, amely arra utal, hogy a másik fél jogait, vagy jogos érdekeit sérelem éri, vagy érheti.

3. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Gold Company Group Kft. által kötött szerződésre kiterjed és az abban nem szabályozott pontokban általánosságban rendelkezik. A Szerződést a felek kizárólag írásban közös megegyezéssel módosíthatják.

A szolgáltatás folyamata: igényfelmérés, árajánlat készítés, megrendelés (szerződéskötés), teljesítés:

1. A Vevő/Megrendelő jelzi a kommunikációs csatornáinkon keresztül az egyedi bútorgyártási igényét.
A két fél helyszíni vagy irodai igényfelmérés során egyezteti a méretek, anyagok, formákra kialakult igényeket.
A Szolgáltató ezen ismeretek alapján maximum 5 munkanapon belül a Megrendelő részére vonalas tervet készít és prezentálja a Vevő/Megrendelő részére.
1.1. A vonalas tervek alapján a felek az egyeztetés során tovább finomítják és véglegesítik az ügyféligényeit.

2. A Szolgáltató az egyeztetés során felmerült módosítások alapján maximum 5 munkanapon belül elkészíti a látványtervet és az ehhez kapcsolódó árajánlatot, amely tartalmazza a szállítási és a beszerelési költséget is.
2.1. A látványterv saját szellemi terméket képvisel, amely csak megrendelés esetén díjtalan.
2.2. A látványterv a Vevő/Megrendelő kérésére, külön díjazás ellenében átadásra kerül.

3. A Vevő/Megrendelő a szolgáltatásra (egyedi bútorgyártásra) vonatkozó igénybevételi szándéka esetén a megrendelést a felek szerződésben (melynek mellékletét képezi a látványterv és az árajánlat) rögzítik.
3.1. A Vevő/Megrendelő a szerződés aláírásával a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezően elfogadja. A jelen ÁSZF a Vevő/Megrendelő közötti Szerződés részét képezi, amely nyomtatott formában nem kerül átadásra, a szolgáltató honlapján megtekinthető.
3.2. A megrendelések módosítása a rendelés leadását követő 24 órán belül lehetséges, ezt meghaladóan nem tudjuk korrigálni a feldolgozásra került rendelést.
3.3. A Vevő/Megrendelő a szerződés aláírásával elismeri, hogy áttekintette a szerződésben (melynek mellékletét képezi a látványterv és az árajánlat) rögzített szín- és anyagmintákat és ennek ismeretében rendeli meg a terméket.
3.4. A Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a bemutatott és a két fél által aláírt dokumentumokban rögzített szín- és anyagminták alapján leadott megrendelésen a 3.2 ponton kívüli esetekben csak külön díjazás esetében van lehetőség.
3.5. A látványtervben rögzítettek alapján elkészített bútor színével, típusával, anyag minőségével kapcsolatban a Vevő/Megrendelő nem élhet kifogással.
3.6. A Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rögzített megrendelésnek megfelelően előállított bútort köteles átvenni és a teljes vételárat kiegyenlíteni.

4. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelésben rögzített szín- és anyagmintákból a látványtervnek megfelelően a szerződésben rögzített határidőig és áron köteles legyártani, kiszállítani és készre szerelni.

Szállítási és birtokba adási feltételek
1. A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződésben rögzített átadási időpont figyelembe vételével a termék elkészülését követően értesíti a Vevő/Megrendelőt arról, hogy a termék telephelyen átvehető, illetve igény esetén az egyeztetett időpontban kiszállításra és beszerelésre kerül.
2. A Vevő/Megrendelő vállalja, hogy a beszereléshez szükséges feltételeket biztosítja.

A felek közötti elszámolás

1. A Vevő/Megrendelő a teljesített szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a termék beszerelése és átadásával egy időpontban köteles a Szolgáltató részére megfizetni.
Ellenkező esetben az átadott termék a teljes vételár megfizetéséig a Szolgáltató továbbá: Gold Company Group Kft. tulajdonát képezi.

2. Amennyiben a Vevő/Megrendelő a fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.

Garancia, jótálás, szavatosság, reklamáció

Termékeinkre a szerződésben rögzített átadási időponttól számított 2 év garanciát vállalunk.
A rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott terméket a garancia keretében javítjuk, szükség esetén kicseréljük.
Csak a garancia-, illetve a szavatossági időn belül jelzett meghibásodásért tudunk garanciális időn belül jótállást vállalni (Ptk. 248 §).
Tisztítás, előírás magasfényű fóliás és felületkezelt bútorjainkhoz

1. Általánosan érvényes, hogy tisztítani kevés tisztítószert tartalmazó meleg vízzel kell, mely semmiféle karcolást okozó anyagot nem tartalmazhat. Tisztítás előtt a felületet portalanítani szükséges.
1.1. A tisztítószer nem tartalmazhat aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogénezett szénhidrogéneket és 25%-nál töményebb alkoholt, valamint ecetet sem.
2. Magas fényű fóliás front esetén a védőfólia eltávolítását követő négy hétben nem szabad az ajtót tisztítani. Ezen idő eltelte után a felületet meleg vízzel és puha, nem karcoló ronggyal lehet tisztítani.
3. A termék tisztítására mikroszálas kendőt, bármilyen háztartásban használatos, nem maró hatású, súroló szemcsét nem tartalmazó folyékony tisztítószert javaslunk. A durva, szemcsés szennyeződések tisztításkor karcolást okozhatnak, ezért óvatosan, kellő körültekintéssel járjanak el a tisztítás során.

Egyéb rendelkezés:

A szerződő felek a Szerződés részükre fel nem róható, nem-, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és annak következményeinek elhárításával kapcsolatban egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.