+36303852286
goldbutor@goldbutor.hu

Általános szerződéskötési feltételek

Minőség, szakértelem, szeretet

Általános szerződéskötési feltételek

A jelen – Általános Szerződéskötési Feltételek című – dokumentumban foglaltak kerülnek alkalmazásra a Gold Company Group Kft. által nyújtott szolgáltatások (egyedi bútor tervezése és gyártása) teljesítése során.
A Vevő/Megrendelő a megrendeléssel elismeri, hogy az Általános Szerződéskötési Feltételekben meghatározottakat elolvasta, a benne foglalt feltételeket elfogadja, rendelését ezek ismertében és ennek elfogadásával teszi.
A jelen Általános Szerződéskötési Feltétel 2018. november 1. napján lép hatályba.

A felek azonosító adatai:

1. A Szolgáltató adatai:
Cég neve: Gold Company Group Kft.
Székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.
Telephely: 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 37.
Cégjegyzékszám: 01-09-207865
Adószám: 25314056-2-43
Számlavezető pénzintézet: 10918001-00000082-22710000

2. A Vevő/Megrendelő: aki a Szolgáltatót az információs csatornáin keresztül illetve személyesen felkeresi és vásárlási/megrendelési szándékát jelzi. Adatai a megrendelés során kerülnek rögzítésre.

A szerződő felek együttműködési feladatai:

1. A szerződő felek kölcsönösen és külön-külön is megteszik mindazokat az intézkedéséket, nyilatkozatokat, amelyeket a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.

2. A szerződő feleknek jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során úgy kell eljárniuk, hogy az megfeleljen a következő elveknek és elvárásoknak:

2.1. A szerződő feleknek jóhiszeműen, a másik fél jogait és jogos érdekeit szem előtt tartva kell teljesíteniük a Szerződést. Kerülniük kell minden olyan magatartást, amely a másik felet sérti, vagy sértheti, így különösen azokat a magatartásokat, amelyek kárt okoznak, vagy okozhatnak.

2.2. A szerződő felek kötelesek egymással közölni minden olyan tényt, adatot és egyéb információt, amely arra utal, hogy a másik fél jogait, vagy jogos érdekeit sérelem éri, vagy érheti.

3. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Gold Company Group Kft. által kötött szerződésre kiterjed és az abban nem szabályozott pontokban általánosságban rendelkezik. A Szerződést a felek kizárólag írásban közös megegyezéssel módosíthatják.

A szolgáltatás folyamata: igényfelmérés, árajánlat készítés, megrendelés (szerződéskötés), teljesítés:

1. A Vevő/Megrendelő jelzi a kommunikációs csatornáinkon keresztül az egyedi bútorgyártási igényét.
A két fél helyszíni vagy irodai igényfelmérés során egyezteti a méretek, anyagok, formákra kialakult igényeket.
A Szolgáltató ezen ismeretek alapján maximum 5 munkanapon belül a Megrendelő részére vonalas tervet készít és prezentálja a Vevő/Megrendelő részére.
1.1. A vonalas tervek alapján a felek az egyeztetés során tovább finomítják és véglegesítik az ügyféligényeit.

2. A Szolgáltató az egyeztetés során felmerült módosítások alapján maximum 5 munkanapon belül elkészíti a látványtervet és az ehhez kapcsolódó árajánlatot, amely tartalmazza a szállítási és a beszerelési költséget is.
2.1. A látványterv saját szellemi terméket képvisel, amely csak megrendelés esetén díjtalan.
2.2. A látványterv a Vevő/Megrendelő kérésére, külön díjazás ellenében átadásra kerül.

3. A Vevő/Megrendelő a szolgáltatásra (egyedi bútorgyártásra) vonatkozó igénybevételi szándéka esetén a megrendelést a felek szerződésben (melynek mellékletét képezi a látványterv és az árajánlat) rögzítik.
3.1. A Vevő/Megrendelő a szerződés aláírásával a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezően elfogadja. A jelen ÁSZF a Vevő/Megrendelő közötti Szerződés részét képezi, amely nyomtatott formában nem kerül átadásra, a szolgáltató honlapján megtekinthető.
3.2. A megrendelések módosítása a rendelés leadását követő 24 órán belül lehetséges, ezt meghaladóan nem tudjuk korrigálni a feldolgozásra került rendelést.
3.3. A Vevő/Megrendelő a szerződés aláírásával elismeri, hogy áttekintette a szerződésben (melynek mellékletét képezi a látványterv és az árajánlat) rögzített szín- és anyagmintákat és ennek ismeretében rendeli meg a terméket.
3.4. A Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a bemutatott és a két fél által aláírt dokumentumokban rögzített szín- és anyagminták alapján leadott megrendelésen a 3.2 ponton kívüli esetekben csak külön díjazás esetében van lehetőség.
3.5. A látványtervben rögzítettek alapján elkészített bútor színével, típusával, anyag minőségével kapcsolatban a Vevő/Megrendelő nem élhet kifogással.
3.6. A Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rögzített megrendelésnek megfelelően előállított bútort köteles átvenni és a teljes vételárat kiegyenlíteni.

4. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelésben rögzített szín- és anyagmintákból a látványtervnek megfelelően a szerződésben rögzített határidőig és áron köteles legyártani, kiszállítani és készre szerelni.

Szállítási és birtokba adási feltételek
1. A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződésben rögzített átadási időpont figyelembe vételével a termék elkészülését követően értesíti a Vevő/Megrendelőt arról, hogy a termék telephelyen átvehető, illetve igény esetén az egyeztetett időpontban kiszállításra és beszerelésre kerül.
2. A Vevő/Megrendelő vállalja, hogy a beszereléshez szükséges feltételeket biztosítja, és tudomásul veszi, hogy a helyszínen folyó munkák porral és zajjal járhatnak.

A felek közötti elszámolás

1. A Vevő/Megrendelő a teljesített szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a termék beszerelése és átadásával egy időpontban köteles a Szolgáltató részére megfizetni.
Ellenkező esetben az átadott termék a teljes vételár megfizetéséig a Szolgáltató továbbá: Gold Company Group Kft. tulajdonát képezi.

2. Amennyiben a Vevő/Megrendelő a fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.

Garancia, jótálás, szavatosság, reklamáció

Termékeinkre a szerződésben rögzített átadási időponttól számított 2 év jótállást / garanciát vállalunk.
A rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott terméket a garancia keretében javítjuk, szükség esetén kicseréljük.
Csak a garancia-, illetve a szavatossági időn belül jelzett meghibásodásért tudunk garanciális időn belül jótállást vállalni (Ptk. 248 §).

Tisztítás, előírás magasfényű fóliás és felületkezelt bútorjainkhoz:

1. Általánosan érvényes, hogy tisztítani kevés tisztítószert tartalmazó meleg vízzel kell, mely semmiféle karcolást okozó anyagot nem tartalmazhat. Tisztítás előtt a felületet portalanítani szükséges.
1.1. A tisztítószer nem tartalmazhat aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogénezett szénhidrogéneket és 25%-nál töményebb alkoholt, valamint ecetet sem.
2. Magas fényű fóliás front esetén a védőfólia eltávolítását követő négy hétben nem szabad az ajtót tisztítani. Ezen idő eltelte után a felületet meleg vízzel és puha, nem karcoló ronggyal lehet tisztítani.
3. A termék tisztítására mikroszálas kendőt, bármilyen háztartásban használatos, nem maró hatású, súroló szemcsét nem tartalmazó folyékony tisztítószert javaslunk. A durva, szemcsés szennyeződések tisztításkor karcolást okozhatnak, ezért óvatosan, kellő körültekintéssel járjanak el a tisztítás során.

Egyéb rendelkezés:

A szerződő felek a Szerződés részükre fel nem róható, nem-, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és annak következményeinek elhárításával kapcsolatban egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.